MANUEL VILASECA, SA

Fabricació de colorants
i intermitjos
des de 1922