AVÍS LEGAL

AVÍS LEGAL

1. TITULARITAT DEL PORTAL:

MANUEL VILASECA, SA amb domicili social a Barcelona, ​​carrer Rosselló, núm. 188, 3r-A i NIF A-08.196.701 inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​Full B-12451, Tom 39.607, Foli 32, Inscripció 41 és la titular del Portal http://www.vilaseca.com/ (en endavant el portal) i posa aquest portal a disposició dels Usuaris d’Internet, amb la finalitat de proporcionar informació sobre els productes i serveis prestats per la companyia.

2. POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL:

2.1 A l’efecte del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la mercantil MANUEL VILASECA, SA informa a l’Usuari del site de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal creat amb les dades que facilitin els usuaris, a través de l’emplenament del formulari de contacte, per i per a mercantil MANUEL VILASECA, SA, i sota la seva responsabilitat, amb les finalitats de gestió de clients, usuaris i proveïdors que contactin amb l’empresa a través del web.
2.2 L’Usuari accepta expressament la inclusió de les dades proporcionades en el formulari de contacte, en el fitxer mixt de dades de caràcter personal referit en l’apartat primer. Durant el procés de recollida de dades, i en cada lloc del Portal en el qual se sol·licitin aquestes dades, l’Usuari serà informat, ja sigui mitjançant un enllaç o mitjançant el propi formulari, del caràcter obligatori o no de la recollida de tals dades.
2.3 L’Usuari podrà exercitar, respecte de les dades obtingudes en la forma prevista a l’apartat anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, sempre que resultés pertinent. Els drets indicats anteriorment, podran exercitar-se per cada usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a la següent adreça: MANUEL VILASECA, SA, amb domicili a Barcelona, ​​carrer Rosselló, 188, 3r-A, C.P. 08008 o bé mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça vilaseca@vilaseca.com on s’indicarà el nom i cognoms, Usuari i l’email adjuntant en ambdós fotocòpia del DNI.
2.4 La mercantil MANUEL VILASECA, SA informa que per a l’accés per part de l’Usuari a alguna part dels continguts o serveis pot ser necessària la prèvia cumplimentació de formularis d’alta, o similar, en els quals se sol·liciti a l’Usuari la introducció de dades de caràcter personal. Així mateix, és possible que MANUEL VILASECA, SA, amb l’ànim de millorar els seus serveis, activi programes “cookies” mitjançant els quals s’obtinguin dades de l’Usuari.
Les cookies són petites unitats d’informació necessàries per poder identificar-lo a vostè com a Usuari durant la seva visita en línia a la pàgina web i personalitzar la seva experiència per l’ús per part del nostre portal. La memorització de cookies al disc dur només es realitza durant la sessió actual, necessiten només un espai de memòria mínim i no perjudiquen seu ordinador. Les galetes no contenen cap mena d’informació personal específica. La majoria de les galetes emprades es tornen a esborrar del seu disc dur en finalitzar la sessió (cookies de sessió). Altres galetes es queden al seu ordinador i ens permeten reconèixer el seu ordinador en la seva següent visita (cookies permanents). En tot cas, la mercantil MANUEL VILASECA, SA informa que aquesta informació és estrictament anònima i només s’utilitza per comprendre les tendències generals en el trànsit de la pàgina web.
Quan Vostè desactivi les galetes, no disposarà de determinades aplicacions a la pàgina web i possiblement no s’indiquin correctament algunes de les pàgines del site.
2.5 MANUEL VILASECA, SA es compromet en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat ia utilitzar-los d’acord amb la finalitat del fitxer, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adoptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

3. Propietat intel·lectual i industrial. PROHIBICIÓ D ‘ENLLAÇOS.

3.1 Els drets de propietat intel·lectual sobre la disposició dels continguts del Portal, el seu disseny gràfic, els programes d’ordinador subjacents, així com els altres elements que integren el Portal (textos, vídeos, gravacions, fotografies) corresponen a MANUEL VILASECA, SA o als seus llicenciants. Els signes distintius inclosos al Portal són propietat de MANUEL VILASECA, SA o dels seus llicenciants.
3.2 L’ús del Portal per part de l’Usuari no suposa de cap manera la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i / o industrial sobre el Portal, els continguts o els signes distintius de la mercantil MANUEL VILASECA, SA A aquest efecte, mitjançant el present Avís Legal, llevat d’aquells supòsits en què estigui legalment permès o mitja prèvia autorització de la mercantil MANUEL VILASECA, SA, queda expressament prohibit a l’Usuari del Portal la reproducció, transformació, comunicació pública, distribució, posada a disposició, extracció i / o reutilització del Portal, els seus continguts i els signes distintius.
3.3 No es podrà establir cap vincle amb destinació al Lloc Web des de qualsevol altra web sense previ i exprés consentiment de la mercantil MANUEL VILASECA, SA
3.4 La responsabilitat derivada de l’ús de materials protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers continguts en aquesta pàgina de manera il·lícita o que transgredeixi la moralitat, l’honor, o la intimitat, correspon exclusivament a l’Usuari, eximint en tot cas a la mercantil MANUEL VILASECA, SA de qualsevol responsabilitat que es derivi d’aquestes conductes.

4. RESPONSABILITAT

4.1 MANUEL VILASECA, SA no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar de, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu (i) Inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i / o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels Usuaris, motivades per causes alienes a MANUEL VILASECA, SA, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació pel sistema; (ii) Retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics; (iii) Que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del lloc web i que no siguin atribuïbles a la mercantil MANUEL VILASECA, S.A .; (iv) Les divergències de la informació, documentació i / o altres continguts del web que poguessin existir entre la versió electrònica i la versió impresa; (v) De la impossibilitat de donar el Servei o permetre l’accés per causes no imputables a la mercantil MANUEL VILASECA, SA, degudes a l’Usuari, a tercers, oa supòsits de força major.
4.2 MANUEL VILASECA, SA no controla, amb caràcter general, la utilització que els Usuaris fan de la pàgina web. En particular la mercantil MANUEL VILASECA, SA no garanteix sota cap extrem que els Usuaris utilitzin el Servei de conformitat amb la llei, la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.
4.3 MANUEL VILASECA, SA es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en què aquests apareguin localitzats.

5. OBLIGACIONS DE L’USUARI:

5.1 Amb caràcter general l’Usuari s’obliga al compliment de les presents normes i instruccions, així com a complir les especials advertències o instruccions d’ús contingudes en les mateixes ia obrar sempre conforme a la llei, als bons costums ia les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei del que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de MANUEL VILASECA, SA, els seus proveïdors, la resta d’Usuaris o en general qualsevol tercer.
5.2 L’accés al web no implica l’obligació per part de la mercantil MANUEL VILASECA, SA de controlar l’absència de virus, cucs, o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’Usuari en tot cas la utilització de les eines adequades per a la protecció d’aquests elements nocius. En conseqüència la mercantil MANUEL VILASECA, SA no es responsabilitzarà dels danys produïts en els equips informàtics de l’usuari o de tercers mitjançant la prestació dels serveis a través del Lloc Web.

6. LEGISLACIÓ APLICABLE. SUBMISSIÓ A FUR:

6.1 Les presents instruccions es regiran per la legislació espanyola, que serà d’aplicació en el no disposat en aquestes instruccions en matèria d’interpretació, validesa i execució.
6.2 Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i se sotmeten expressament als jutjats i tribunals de Barcelona per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació de les presents instruccions i normes d’ús del Portal.